1

وضعیت دین در جهان Secrets

News Discuss 
به نظر بسیاری از فقها و مفسران، لازمه جواز آشکار نمودن زینت‌هایی مانند سرمه و انگشتر، جواز نمایان بودن مواضع آنها، یعنی چهره و دستها است. ازدواج • ازدواج موقت • تعدد زوجات • نشوز • محارم • طلاق • مهریه • شیردادن • آمیزش • استمتاع • صیغه ازدواج http://[email protected]/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fc1hoaloi2.Giongrieng.Edu.vn%2Findex.php%3Flanguage%3Dvi%26nv%3Dnews%26nvvithemever%3Dt%26nv_redirect%3DaHR0cHM6Ly9Xd3cucmFoZW1pbi5pci93cC1qc29uL3dwL3YyL3Bvc3RzLzcw%3Ec1hoaloi2.giongrieng.Edu.vn%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fthptmuongcha.Edu.vn%2Findex.php%3Flanguage%3Dvi%26nv%3Dnews%26nvvithemever%3Dt%26nv_redirect%3DaHR0cHM6Ly93d3cucmFoZW1pbi5pci8yMDIyLzEwLyVkOCVhZi

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story